Algemene voorwaarden

Laatste update: 1 maart 2023.

Artikel 1 Algemeen
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  JoJoschool: JoJoschool B.V. ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het KVK nummer 69785759 (BTW nr: NL858011487B01), handelend onder de naam JoJoschool. Klant: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een of meer online examentrainingen op www.jojoschool.nl aanschaft.

  Adres: Europalaan 2, 3526KS, Utrecht
  Tel nr: 030 – 207 27 26
  Partijen: JoJoschool en de Klant
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JoJoschool en een Klant waarop JoJoschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met JoJoschool, voor de uitvoering waarvan door JoJoschool anderen worden ingeschakeld.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van JoJoschool en haar directie.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft de rest van deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JoJoschool en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen in de plaats van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden naar de geest van de betreffende bepaling(en).
 8. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. Als JoJoschool niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JoJoschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 10. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JoJoschool partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van JoJoschool zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. JoJoschool kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is JoJoschool daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JoJoschool anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JoJoschool niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging, geldigheidsduur inlogcodes.
 1. De overeenkomst tussen JoJoschool en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant JoJoschool daarom schriftelijk in gebreke te stellen. JoJoschool dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. JoJoschool zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
 4. JoJoschool heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Als door JoJoschool of door JoJoschool ingeschakelde anderen in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, dan dient de de Klant kosteloos te zorgen voor de door de betreffende medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is JoJoschool gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant ter beschikking staan.
 7. JoJoschool is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan JoJoschool de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JoJoschool aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JoJoschool worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JoJoschool zijn verstrekt, heeft JoJoschool het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan JoJoschool ter beschikking heeft gesteld. JoJoschool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JoJoschool is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. JoJoschool zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is JoJoschool gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen JoJoschool bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van JoJoschool op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JoJoschool een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 12. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens JoJoschool gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van JoJoschool daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. Indien JoJoschool met de Klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is JoJoschool niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Klant die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij JoJoschool:
  –      alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren;
  –      de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op JoJoschool rustende verplichting ingevolge de wet.
 14. Inlogcodes zijn geldig tot 365 dagen na datum waarop de training is aangekocht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 15. JoJoschool is bevoegd tijdens de uitvoering van de opdracht video’s en presentaties, evenals docenten, te wijzigen en/of te verwijderen.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. JoJoschool is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst JoJoschool ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van JoJoschool kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is JoJoschool bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JoJoschool kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JoJoschool op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien JoJoschool de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien JoJoschool tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is JoJoschool gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is JoJoschool gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JoJoschool, zal JoJoschool in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor JoJoschool extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij JoJoschool anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het JoJoschool vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van JoJoschool op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
Artikel 5 Overmacht
 1. JoJoschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop JoJoschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JoJoschool niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JoJoschool of van derden, stroomstoringen en omstandigheden die hun oorzaak vinden in een pandemie daaronder begrepen. JoJoschool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JoJoschool zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. JoJoschool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel JoJoschool ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JoJoschool gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6 Betaling en incassokosten
 1. Betaling van facturen dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JoJoschool aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door JoJoschool aangegeven. JoJoschool is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. JoJoschool heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. JoJoschool kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. JoJoschool kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan JoJoschool verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6) Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien JoJoschool echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
 1. Het door JoJoschool in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van JoJoschool totdat de Klant alle verplichtingen uit met JoJoschool gesloten overeenkomst(en) duidelijk is nagekomen.
 2. Het door JoJoschool geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JoJoschool veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om JoJoschool daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JoJoschool ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is JoJoschool gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens JoJoschool bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval JoJoschool zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan JoJoschool en door JoJoschool aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van JoJoschool zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. De door JoJoschool te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. JoJoschool kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door JoJoschool verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van JoJoschool, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JoJoschool geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan JoJoschool te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan JoJoschool te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat JoJoschool in staat is adequaat te reageren. De Klant dient JoJoschool in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij JoJoschool opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal JoJoschool de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van JoJoschool, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen zaak aan JoJoschool te retourneren en de eigendom daarover aan JoJoschool te verschaffen, tenzij JoJoschool anders aangeeft.
 8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Klant in rekening gebracht worden.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JoJoschool en de door JoJoschool bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 10. Slagingsgarantie: Op trainingen wordt slagingsgarantie gegeven. Slagingsgarantie geldt alleen voor particuliere klanten, en niet voor overeenkomsten die worden aangegaan met scholen, bedrijven, instanties of andere rechtspersonen. Slagingsgarantie geldt enkel en alleen voor trainingen gericht op het centraal schriftelijk eindexamen. Deze garantie houdt in dat wanneer de Klant een onvoldoende (lees: lager dan een 5,5 uit 10) haalt op het centraal eindexamen voor het vak waarvoor de Klant een training op www.jojoschool.nl heeft aangekocht, het aankoopbedrag voor die cursus zal worden teruggestort. Onder ‘het aankoopbedrag’ wordt het bedrag verstaan dat de desbetreffende Klant daadwerkelijk heeft betaald voor een training op www.jojoschool.nl. Om aanspraak te maken op een restitutie van het betaalde bedrag, moet de Klant bewijzen een onvoldoende gehaald te hebben op het centraal examen voor het vak waarvoor de Klant een training op www.jojoschool.nl heeft aangekocht. Als de Klant een pakket heeft aangeschaft dat meerdere vakken bevat, dan krijgt de Klant alleen het aankoopbedrag terug voor het deel dat het specifieke vak uitmaakt van het pakket. Als de Klant een pakket koopt met drie vakken en voor één vak niet slaag op het centraal examen, dan krijgt de Klant, in het geval van de hierboven gestelde voorwaarden, een derde van het totale aankoopbedrag terug. 
 11. Annulering/bedenktijd: bij het aankopen van een online examentraining op www.jojoschool.nl doet de Klant afstand van zijn of haar wettelijke bedenktijd. De Klant heeft geen recht van ontbinding bij ‘de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.’ (Artikel 6:230p letter g. van het Burgerlijk Wetboek). In het aankoopproces wordt voor de betaling de Klant geïnformeerd dat hij of zij bij het aankopen van een online examentraining afstand doet van de wettelijke bedenktijd. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden stemt de Klant in met het afstand nemen van de wettelijke bedenktijd.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. Indien JoJoschool aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. JoJoschool is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat JoJoschool is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. JoJoschool is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat een lesvideo, uitleg of een oefenopgave niet of niet geheel juist is.
 3. Indien JoJoschool aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JoJoschool beperkt tot maximaal de helft van de bedragen die Klant gedurende de betreffende voorafgaande drie maanden aan JoJoschool heeft voldaan, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van JoJoschool is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. JoJoschool is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JoJoschool aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan JoJoschool toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. JoJoschool is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Niets in deze Overeenkomsten ontslaat JoJoschool van aansprakelijkheid of beperkt deze in geval van fraude, een bedrieglijke voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid aan haar kant. De eventuele aansprakelijkheid die JoJoschool jegens u mocht hebben in deze gevallen, bedraagt in geen geval meer dan het totaal van alle bedragen die u aan JoJoschool heeft voldaan.
Artikel 10 Vrijwaring

De Klant vrijwaart JoJoschool voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan JoJoschool toerekenbaar is. Indien JoJoschool uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden JoJoschool zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JoJoschool, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JoJoschool en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, is en blijft JoJoschool (of haar toeleverancier/de uitgever) de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteursrechten, merkenrechten en soortgelijke rechten – die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken, documenten, beelden, presentaties en teksten en alle andere door en/of namens haar vervaardige informatie.
 2. Niets in deze algemene voorwaarden strekt tot overdracht van bedoelde intellectuele eigendomsrechten aan de afnemer. Een dergelijke overdracht vindt alleen plaats door middel van een specifieke, daartoe strekkende overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke overdracht mag de afnemer de door JoJoschoolgeleverde of vervaardigde:
  – documenten niet gebruiken buiten de context van de overeenkomst, deze niet vermenigvuldigen en niet aan derden verstrekken noch derden hierin inzage geven;
  – video’s, presentaties, door JoJoschool verstrekte informatie, zaken of onderdelen hiervan niet namaken, wijzigen, reproduceren, publiceren e.d. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JoJoschool.
 3. Verstrekte gebruiksrechten (licenties) mogen uitsluitend door de Klant voor zichzelf worden gebruikt en zijn niet-overdraagbaar.
 4. JoJoschool neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat video’s, presentaties, door JoJoschool verstrekte informatie en/of zaken in strijd zijn met een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks verwijtbaar inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt en de afnemer door de derde wordt aangesproken, zal JoJoschool – naar haar keuze – het geleverde terugnemen tegen creditering en terugbetaling van de koopprijs of er voor zorgen dat de afnemer het geleverde/een gelijkwaardige andere zaak ongestoord kan (blijven) gebruiken.
 5. Deze vrijwaring geldt alleen, indien de afnemer JoJoschool tijdig in staat stelt om haar belangen ten opzichte van de derde – al dan niet in rechte – te verdedigen en de afnemer deze verdediging volledig aan JoJoschool overlaat. Deze vrijwaring vervalt, indien de inbreuk betrekking heeft op wijzigingen die de afnemer in de inbreuk veroorzakende zaak heeft aangebracht/laten aanbrengen. Op al het lesmateriaal is het Nederlandse uitgeef- en auteursrecht van toepassing.
 6. JoJoschool heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JoJoschool partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van JoJoschool is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft JoJoschool het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 13 Gebruik van accounts

Het is niet toegestaan om met meerdere personen gebruik te maken van één account. JoJoschool controleert hierop door middel van een IP-check en met andere middelen. Wanneer het vermoeden bestaat dat er misbruik wordt gemaakt van een account, dan wordt het account gedeactiveerd en kan er niet meer ingelogd worden. JoJoschool behoudt zich te allen tijde het recht voor om accounts te deactiveren. Wanneer een account is gedeactiveerd op sterk vermoeden van misbruik, maakt de Klant geen aanspraak op restitutie van het aankoop bedrag van één of meerdere trainingen. Het is derhalve niet mogelijk om betaalde bedragen terug te vorderen, wanneer een account is gedeactiveerd.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met jojoschool.nl.