De wederopbouw na WO II

Sociale ontwikkelingen na WO II

  1. Structuren die voor de Tweede Wereldoorlog bestonden worden weer opnieuw opgebouwd. Er is sprake van een herstel van de vooroorlogse verzuiling. Dit is een gescheiden samenleving waarin groepen met bepaalde levensbeschouwingen gescheiden van elkaar leven (zie afbeelding). In Nederland waren er vier van deze groepen: protestanten, katholieken, liberalen en socialisten.
  2. De babyboom vergoot de woningnood. Doordat de Tweede Wereldoorlog was geëindigd, besloten veel Nederlanders om kinderen te maken. Er waren echter ontzettend veel huizen door de oorlog verwoest waardoor het woningtekort nu nog groter werd.
  3. Nederland wordt een emigratieland. Tussen 1948 en 1964 vertrekt een half miljoen Nederlanders naar Noord-Amerika en Australië. Er was ook sprake van immigratie. Inwoners uit de voormalig kolonie Indonesië besluiten om naar Nederland toe te komen.

Politieke ontwikkelingen

Op buitenlands politiek niveau kiest Nederland ervoor om niet langer neutraal te blijven. in 1949 wordt Nederland lid van de NAVO en kiest dus een partij in de Koude Oorlog. Daarnaast is Nederland een van de oprichters van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1952.

In het binnenland zien we een lange periode van rooms-rode kabinetten. Dit was een samenwerking van de socialisten en rooms-katholieken (Pvda en KVP). Deze regeringen werden 10 jaar lang geleid door Willem Drees. Er werd hierbij uitgegaan van het ideaal dat de overheid een meer actievere rol moest spelen in de maakbaarheid voor de samenleving en dat er meer sprake moest zijn van economische gelijkheid.

Economische ontwikkelingen

  1. Marshallhulp zorgt voor het begin van de (economische) wederopbouw. De Amerikaanse financiële ondersteuning, helpt Nederland om de industrie en infrastructuur weer op te bouwen. Hierdoor wordt er langzamerhand een nieuwe industrialisatie aangewakkerd.
  1. Geleide loonpolitiek. De regering probeert de lonen niet te snel te laten stijgen. Door de lonen laag te houden, hebben producenten minder kosten en worden producten dus goedkoper. Dit leidt tot meer export naar het buitenland en bevordering van de economie. Op lange termijn zorgde de geleide loonpolitiek dus tot een beter herstel van de economie.
  1. Opbouw verzorgingsstaat. De overheid begint met het opstellen van nieuwe wetten die gericht zijn op de hulp van zieken, ouderen en werklozen (bijv. AOW in 1957). Dit gaat allemaal in overleg met de sociale partners: vakbonden, werkgevers en industriële vertegenwoordigers. Werkgevers- en werknemersorganisaties mogen dus meepraten over politieke besluiten.

Vondst aardgas in Groningen (1959)

Een andere factor waardoor Nederland in deze tijd een rijk en welvarend land wordt, is de vondst van aardgas in Groningen. Na de vondst begint Nederland met boringen en de export van het aardgas. Dit zorgt ook weer tot een groei van de welvaart.